V únoru roku 2020 byla dokončena práce s názvem „Hodnocení Urbánní Tepelné zranitelnosti zastávek hromadné dopravy“, která byla připravena společností ECOTEN urban comfort jako průvodní materiál pro mapu Urbánní Tepelné zranitelnosti a souvisejících map Prahy.

Práce byla zpracována pro potřeby přípravy opatření snížení tepelné zranitelnosti zastávek MHD v hl.m. Praze. Závěrečná zpráva začíná stručným představením extrémních událostí teplot ovzduší a jejich dopadů na městské oblasti, dále se věnuje konceptu zranitelnosti vůči dopadům klimatické změny z pohledu: expozice, citlivosti a adaptivní kapacity. Způsob výpočtu zranitelnosti vůči klimatické změně je založen na návrhu Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Zranitelnost a její součásti byly indexovány normalizací mezi 0 a 1 (od nejnižší zranitelnosti po nejvyšší).

Hodnocení Urbánní tepelné zranitelnosti zastávek hromadné dopravy

Kategorizace zastávek dle zranitelnosti

Odkaz na mapu