Standardy hlavního města Prahy 

Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy

Hlavní město schválilo Standardy pro hospodaření se srážkovými vodami. Pomohou předcházet tepelným ostrovům a zachovat přirozený vodní režim.

Hospodaření se srážkovými vodami je komplexní přístup k odvodňování urbanizovaných území, který klade důraz na zachytávání dešťové vody v místě jejího dopadu a zachování přirozeného vodního režimu v území – tedy maximalizaci vsaku a výparu a minimalizaci povrchového odtoku. Základním pravidlem standardů je minimalizace nepropustných povrchů již v rámci urbanisticko-architektonického řešení.

Dalším důležitým pravidlem je odvádění srážkových vod do vegetace, akumulace a retence srážkové vody a vsakování do půdy. Právě tato přírodě blízká řešení maximalizují využití vody a minimalizují odtok vody do kanalizace.

Nově přijaté Standardy HDV navazují na Klimatický plán hlavního města Prahy, zejména na Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu a upřesňují, jakým způsobem by hlavní město a jeho městské organizace, městské části i soukromé subjekty měly přistupovat k nakládání s dešťovou vodou a k projektům modrozelené infrastruktury. Cílem je mimo jiné soukromé i veřejné investory inspirovat a motivovat, aby implementovali tyto zásady do svých projektů. Pomohou tak snižovat dopady klimatické změny na metropoli a zlepšovat podmínky pro život obyvatel Prahy.

Více informací o dokumentu je zde
METODIKA ZAVEDENÍ STANDARDŮ DO PRAXE je ZDE

Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí

Standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu hl. m. Prahy (dále jen standard), představuje souhrn nezbytných zásad pro kvalitní plánování, výsadbu a péči o stromořadí v městských ulicích, s cílem dosažení plného potenciálu, který od nich očekáváme.

Kvalitním plánováním je míněna nejen projektová příprava, ale zejména tvorba systému stromořadí, jejichž význam přesahuje konkrétní ulici a vytváří funkční systém v rámci jednotlivých čtvrtí, potažmo celého města. Uliční stromořadí se vzájemnou provázaností jsou v době klimatické změny pro město nezbytné a stávají  se součástí městské infrastruktury, která plní požadované funkce, nezávisle, bez dodávky další vyrobené energie. Stromořadí jsou tak důležitým prvkem pro udržení trvalé obyvatelnosti města. Pro dosažení funkčních celků uličních stromořadí je nutné mít celoměstskou koncepci, pro jejíž vytvoření je tento standard základním podkladem.

Standard vznikl jako výstup mezioborové Pracovní skupiny pro uliční stromořadí a implementuje výsledky Analýzy stávajícího stavu stromořadí hl. m. Prahy z hlediska plnění funkcí v rámci modrozelené infrastruktury.

standard je ke stažení ZDE
Technické a kvalitativní požadavky zde