Metodiky 

Metodický postup uvedení Standardů hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy do praxe

Účelem Metodického postupu je navrhnout postup uvedení Standardů hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy (dále jen Standardů HDV) do stavební praxe v Praze. Standardy HDV jsou popsány v kap. 4.

Vznik Standardů HDV je motivován snahou hlavního města Prahy zahrnout do stavebnictví aktuální trendy hospodaření se srážkovými vodami (HDV), založené na principu obnovy lokálního vodního koloběhu, s cílem adaptace území na probíhající změnu klimatu. Zásadními benefity HDV je snížení účinků sucha, lokálních záplav a tepelných ostrovů, dále též ochrana jakosti drobných vodních toků na území města, ochrana stokového systému před přetížením a snížení spotřeby pitné vody pro závlahy sídelní zeleně. Díky tomu, že objekty a systémy HDV jsou často spojeny se sídelní zelení, dojde též ke zvýšení její kvality a s tím spojených mikroklimatických funkcí a dalších ekosystémových služeb.

Pro zavedení Standardů HDV do praxe je zásadní určit, kdo bude správcem objektů či systémů HDV (zejména těch ve vlastnictví města) a jaké náklady na správu jsou nezbytné. V Metodickém postupu je proto proveden odhad nákladů a časové náročnosti provozu objektů HDV (kap. 5 a příloha B) a navrženo rozdělení správy mezi organizace zřizované městem (kap. 6).

V závěru Metodického postupu je pak navržen postup schválení Standardů HDV (tj. jak je začlenit do stávajícího právního rámce pro výstavbu v hl. m. Praze) (kap. 7) a podmínky jejich aktualizace (kap. 8).

metodický postup ke stažení zde

Katalog Přírodě blízkých řešení

OCP MHMP pro všechny zájemce zveřejňuje v českém jazyce Katalog Přírodě blízkých řešení, první část příručky, navrhující konkrétní prvky přírodě blízkých řešení adaptační zranitelnosti měst. Ke každému typovému řešení je uveden popis a role prvku v rámci ekologického systému města, stavební a technické parametry řešení, podmínky realizace, přínosy, rizika a užitky, pojmenované v systému názvosloví vybraných adaptačních indikátorů.

V kontextu naplňování Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu Praha spolupracuje i na mezinárodních projektech. Projekt „Urban NatureLab“, zkráceně UNaLab, financovaný z evropského programu Horizon 2020, napomáhá pracovníkům OCP MHMP a IPR Praha za podpory pracovníků z nejprestižnějších zahraničních výzkumných institucí a měst rozpracovávat, posuzovat a vyhodnocovat dopady jednotlivých plánovaných projektů adaptace na změnu klimatu. Cílem projektu je čelit klimatickým výzvám, navázaným na vysokou míru urbanizace, a zavádět ve městech řešení pomocí zelené a modré infrastruktury.

Pod hlavičkou UNaLabu byla vydána první verze technické příručky – katalogu tzv. „nature based solutions“, přírodě blízkých řešení. Příručka poskytuje podrobné informace o celé řadě potenciálně použitelných řešení pro podporu městského mikroklimatu a zmírnění zranitelnosti; je živým dokumentem po dobu trvání projektu a její konečná verze bude po skončení trvání projektu UNaLab zveřejněna k širokému využití.

Více informací o katalogu zde

Zakládání komunitních zahrad

Mapa komunitních zahrad a kompostérů

Živé vnitrobloky

Generel zahrádkových osad

Zahrádkové osady mají pro město, jeho obyvatele i biodiverzitu zásadní přínos pro životní prostředí, ale také sociální, ekonomické, estetické, vzdělávací a další přínosy. Aktualizace generelu zahrádkových osad v Praze 2018 byla zpracována v rámci Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu 2018 – 2019.

Katalogové listy

Mapy

Souhrnná tabulka

Text

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner