OCP MHMP pro všechny zájemce zveřejňuje v českém jazyce Katalog Přírodě blízkých řešení, první část příručky, navrhující konkrétní prvky přírodě blízkých řešení adaptační zranitelnosti měst. Ke každému typovému řešení je uveden popis a role prvku v rámci ekologického systému města, stavební a technické parametry řešení, podmínky realizace, přínosy, rizika a užitky, pojmenované v systému názvosloví vybraných adaptačních indikátorů.

V kontextu naplňování Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu Praha spolupracuje i na mezinárodních projektech. Projekt „Urban NatureLab“, zkráceně UNaLab, financovaný z evropského programu Horizon 2020, napomáhá pracovníkům OCP MHMP a IPR Praha za podpory pracovníků z nejprestižnějších zahraničních výzkumných institucí a měst rozpracovávat, posuzovat a vyhodnocovat dopady jednotlivých plánovaných projektů adaptace na změnu klimatu. Cílem projektu je čelit klimatickým výzvám, navázaným na vysokou míru urbanizace, a zavádět ve městech řešení pomocí zelené a modré infrastruktury

Pod hlavičkou UNaLabu byla vydána první verze technické příručky – katalogu tzv. „nature based solutions“, přírodě blízkých řešení. Příručka poskytuje podrobné informace o celé řadě potenciálně použitelných řešení pro podporu městského mikroklimatu a zmírnění zranitelnosti; je živým dokumentem po dobu trvání projektu a její konečná verze bude po skončení trvání projektu UNaLab zveřejněna k širokému využití.

Každé ze tří předních měst projektu UNaLab – Eindhoven (NL), Genova (IT) a Tampere (FI) deklarovalo silný závazek k udržitelnému rozvoji měst. Zřízení inovačních prostor, tzv. Urban LivingLabs ve zmíněných městech napomáhá ke spoluvytváření, experimentování a zpětnému hodnocení řady různých NBS, k podpoře budování znalostí a kapacit při využívání NBS. Jednotlivá řešení tak byla vytvořena participativním způsobem společně s místními zúčastněnými stranami a občany, čímž UNaLab přispívá i k rozvoji udržitelnějších městských komunit.

V rámci širší sítě partnerských měst (Stavanger (N), Praha (CZ), Castellón (ES), Cannes (FR), Başakşehir (TR), Hong Kong a Buenos Aires(BR), umožňuje produkce a sdílení znalostí o adaptačních řešeních odrážet různorodou socioekonomickou realitu těchto měst, spolu s rozdíly ve velikosti a hustotě městských populací, charakteristikách místních ekosystémů a klimatických podmínkách.

Koncept NBS se datuje do roku 2008;  evropský program v oblasti výzkumu a inovací přírodě blízkých řešení, je definuje jako „řešení inspirovaná a podporovaná přírodou, která jsou nákladově efektivní a současně poskytují environmentální, sociální a ekonomické výhody a pomáhají budovat odolnost. Taková řešení přinášejí do měst, krajin a mořských oblastí více a rozmanitějších přírodních a přírodních prvků a procesů prostřednictvím lokálně přizpůsobených, účinných a systémových zásahů. NBS tedy skutečně poskytuje výhody biologické rozmanitosti a podporuje poskytování ekosystémových služeb.

KATALOG PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH ŘEŠENÍ KE STAŽENÍ