Databáze projektů

Databáze projektů probíhajících a realizovaných na území hlavního města Prahy v rámci Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu.
Projekty se zaměřují na snižování negativních dopadů klimatické změny pomocí opatření blízkých přírodě. Využívají přirozené vlastnosti  vegetace, zachovávají vodní, půdní a biologické složek přírody a krajiny. Také zachovávají a obnovují ekosystémy odolné vůči změně klimatu a přispívající k prevenci katastrof.