Hlavní město Praha podpořilo vznik Analýzy právního prostředí procesu EIA vzhledem k otázce adaptace na změnu klimatu v ČR

Zpracovaná analýza popisuje problémy, vznikající v povolovacích procesech staveb, které podléhají posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“).

Read More

Metodika adaptace školských staveb na změnu klimatu v Praze 

Metodika adaptace školských staveb na změnu klimatu v Praze byla zpracována Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze v roce 2021. Na její tvorbě se podíleli výzkumní pracovníci z Laboratoře udržitelné výstavby a Laboratoře participativního plánování.

Read More

Workshop řešitelů projektů zaměřených na adaptaci na změnu klimatu v Praze

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.i (CzechGlobe) s podporou projektu LIFE Tree Check: LIFE Tree Check – Green Infrastructure Minimising the Urban Heat Island Effect (LIFE 17 GIC/CZ/000107) uspořádal dne 20. 6. 2022 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 Workshop řešitelů projektů zaměřených na adaptaci na změnu klimatu v metropolitní oblasti Praha.

Read More
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner