Katalog Přírodě blízkých řešení

OCP MHMP pro všechny zájemce zveřejňuje v českém jazyce Katalog Přírodě blízkých řešení, první část příručky, navrhující konkrétní prvky přírodě blízkých řešení adaptační zranitelnosti měst. Ke každému typovému řešení je uveden popis a role prvku v rámci ekologického systému města, stavební a technické parametry řešení, podmínky realizace, přínosy, rizika a užitky, pojmenované v systému názvosloví vybraných adaptačních indikátorů.

Read More

VSAKOVACÍ MAPY HL. M. PRAHY

V rámci naplňování adaptační strategie hl. m. Prahy na změnu klimatu byly zpracovány vsakovací mapy většiny území hlavního města.

Území města bylo kategorizováno z hlediska vhodnosti pro vsakování srážek na plochy vhodné pro vsakování srážek, plochy podmínečně vhodné a nevhodné. Pro zhodnocení území byla použita data prostorové analýzy, geologického podloží (zemin a hornin), úrovně hladiny podzemní vody, morfologie terénu, sklonitosti, a přítomnosti dalších jevů, jako jsou náspy, zářezy, silnice, železnice.

Read More

ADAPTERRA AWARDS 2020

Do soutěže Adapterra Awards se letos přihlásilo rekordních 78 projektů, 21 z nich odborná porota poslala do finále. Všech šest vítězů získá příležitost zúčastnit se exkurze za inspirativními příklady adaptačních opatření v Rakousku a Bavorsku.

Read More

MAPA ZRANITELNOSTI ZASTÁVEK

V únoru roku 2020 byla dokončena práce s názvem „Hodnocení Urbánní Tepelné zranitelnosti zastávek hromadné dopravy“, která byla připravena společností ECOTEN urban comfort jako průvodní materiál pro mapu Urbánní Tepelné zranitelnosti a souvisejících map Prahy.

Read More

INFORMAČNÍ LETÁK VODA JE ŽIVOT

Leták Voda je život vznikl na základě potřeby informovat ohroženou skupinu obyvatel o důsledcích nedodržování pitného režimu v období vysokých venkovních teplot, v rámci dlouhodobé kampaně hl. m. Prahy Voda je život. Jeho vznik byl ukotven také v Implementačním plánu Adaptační strategie hl. M. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018 – 2019.

Read More