Prezentace

12. 6. 2023
Setkání městských částí k Implementačnímu plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024

Dne 12.6.2023 proběhlo setkání městských částí k Implementačnímu plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024, na kterém byl zhodnocen současný stav implementace Strategie adaptace HMP na změnu klimatu v rámci Klimatického plánu Praha 2030. Dále byla představena pracovní skupina pro adaptaci Komise RHMP a způsob přihlašování projektů do Zásobníku. V další části workshopu bylo představeno financování projektů veřejných prostranství na území HMP. Také byl ukázán projekt Mateřské školy Pastelky za MČ Prahy 12, jako příklad dobré praxe. V poslední části setkání byla prezentována nově vzniklá Metodika Ekosystémových služeb a hodnocení finančního přínosu adaptačních opatření.

Prezentace
Prezentace Magistrátu hlavního města Prahy
Současný stav implementace Strategie adaptace HMP na změnu klimatu v rámci klimatického plánu Praha 2030

Prezentace Magistrátu hlavního města Prahy | Ing. Kateřina Schön, Mgr. Tereza Líbová

IROP - Veřejná prostranství
IROP – financování projektů veřejných prostranství na území HMP

Odbor evropských fondů MHMP | Ing. Tereza Tesařová, Mgr. Kristina Hapková Kleinwächterová

Adaptační opatření MŠ Pastelka v Praze 12
Adaptační opatření MŠ Pastelka v Praze 12

Prezentace Magistrátu hlavního města Prahy | Ing. Vendula Audolenská 

Metodika ekosystémových služeb a hodnocení finančního přínosu adaptačních opatření
Metodika ekosystémových služeb a hodnocení finančního přínosu adaptačních opatření

Prezentace IEEP | Ing. Marek Hekrle, Ing. Jan Macháč Ph.D., Ing. Jiří Louda Ph.D.

13. 12. 2022
Měření mikroklimatických parametrů v Praze

Prezentace
Měření mikroklimatických parametrů v Praze
Pilotní projekt Měření mikroklimatických parametrů v Praze

Prezentace Kristýny Navrátilové, oict.

11. 11. 2022
Setkání městských částí k Implementačnímu plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024

Prezentace
Prezentace MČ Praha 4
Jsem Praha 4. Vydejte se se mnou na procházku po modré a zelené

Prezentace Městské části Praha 4 | RNDr. Tomáš Hrdinka Ph.D., radní pro životní prostření a MA21 a Patrik Opa, radní pro územní rozvoj

Prezentace MČ Praha 12
Adaptační opatření v městské části Praha 12

Prezentace Městské části Praha 12 | Ing. Eva Tylová, zastupitelka MČ Praha 12

Implementační plán Strategie adaptace
Implementační plán Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 2020-2024, Fáze 2022

Prezentace Magistrátu hlavního města Prahy | Ing. Tereza Zubrová, Mgr. Tereza Líbová, Ing. Kateřina Schön 

Metodika ekosystémových služeb
Metodika ekosystémových služeb a hodnocení finančního přínosu adaptačních opatření

Prezentace IPR | Ing. Jan Macháč Ph.D., Ing. Jiří Louda Ph.D., Ing. Marek Hekrle

Metodika adaptace školských staveb
Metodika adaptace školských staveb na změnu klimatu v Praze

Pro MHMP zpracovalo České vysoké učení technické

Fotografie z prezentací

červenec 2022
„Klimatické hodnocení“ Prahy a klimatický štítek města pro rok 2022

Evropská města v posledních letech reagují na stále citelnější dopady změny klimatu. Snaží se snižovat emise skleníkových plynů a také zlepšovat svojí připravenost, adaptovat se na přicházející změny. Praha schválila v roce 2021 vlastní Klimatický plán do roku 2030 a prostřednictvím tohoto plánu ve spolupráci se SECAP (Plán udržitelné energetiky a klimatu)
snižuje hlavní město emise skleníkových plynů.

Klimatické štítky
Klimatické hodnocení Prahy a klimatický štítek města pro rok 2022

Mirek Lupač (CI2, o.p.s.), miroslav.lupac@ci2.co.cz

20. 6. 2022 
Workshop řešitelů projektů zaměřených na adaptaci na změnu klimatu v metropolitní oblasti Praha

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.i (CzechGlobe) s podporou projektu LIFE Tree Check: LIFE Tree Check Green Infrastructure Minimising the Urban Heat Island Effect (LIFE17 GIC/CZ/000107) uspořádal dne 20. 6. 2022 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 Workshop řešitelů projektů zaměřených na adaptaci na změnu klimatu v metropolitní oblasti Praha. Přednášky byly zařazeny v 4 blocích.

Blok I Fyzikální aspekty změny klimatu ve městech
Změna klimatu v městském prostředí Prahy a v okolní krajině
Změna klimatu v městském prostředí Prahy a v okolní krajině

Pavel Zahradníček, Ústav výzkumu globální změny AVČR (CzechGlobe), Michal Žák, KFA MFF UK, Jaroslav Rožnovský, ČHMÚ, Brno

Klima Prahy - Od URBI PRAGENSI k mezinárodnímu kontextu
Klima Prahy – Od URBI PRAGENSI k mezinárodnímu kontextu

Tomáš Halenka, KFA MFF UK

Identifikace tepelných hot-spotů v Praze pomocí pocitových map
Identifikace tepelných hot-spotů v Praze pomocí pocitových map

Mária Kazmuková, OCP MHMP, Eliška K. Lorencová, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), Petr Bašta, FŽP ČZU Praha, Jan Geletič, Ústav informatiky AV ČR, Jiří Pánek, UP Olomouc

Blok II Přístupy a nástroje k adaptačnímu plánování
Představení výstupů projektu LIFE Tree Check a příklady dobré praxe
Představení výstupů projektu LIFE Tree Check a příklady dobré praxe

Martin Ander, Nadace Partnerství

Tree Check Pro: inovativní nástroj pro adaptační plánování měst
Tree Check Pro: inovativní nástroj pro adaptační plánování měst

Jaroslav Kolařík, Safe Trees

Přírodě blízká adaptační opatření jsou pro obyvatele měst atraktivnější než technická opatření: Výsledky studie ze čtyřech zemí střední Evropy
Přírodě blízká adaptační opatření jsou pro obyvatele měst atraktivnější než technická opatření: Výsledky studie ze čtyřech zemí střední Evropy

Jan Urban, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

Veřejná sídlištní zeleň (výstupy projektu INTERCOST: Přírodě blízká opatření ve městech)
Veřejná sídlištní zeleň (výstupy projektu INTERCOST: Přírodě blízká opatření ve městech)

Jan Těšitel, AMBIS, Zuzana Boukalová, Metcenas

Adaptační plánování přírodě blízkých opatření ve městech
Adaptační plánování přírodě blízkých opatření ve městech

Lenka Suchá, Helena Duchková (CzechGlobe), Petr Basta (CZU)

Blok III Voda ve městech a okolní krajině
Změna užívání suchých nádrží s ohledem na změnu klimatu
Změna užívání suchých nádrží s ohledem na změnu klimatu

Pavel Balvín, VÚV

Návrhy opatření v povodí vodní nádrže Švihov
Návrhy opatření v povodí vodní nádrže Švihov

Pavla Štěpánková, VÚV

HAMR (hydrologie, agronomie, meteorologie a retence) – Systém pro hodnocení sucha a vodnosti s predikcí až na 8 týdnů
HAMR (hydrologie, agronomie, meteorologie a retence) – Systém pro hodnocení sucha a vodnosti s predikcí až na 8 týdnů

Adam Vizina, VÚV

Blok IV Příklady adaptačních řešení
Průběžné výstupy projektu SWAMP
Průběžné výstupy projektu SWAMP

Kateřina Černý Pixová, ČZÚ

Školní výukový lesík TINY FOREST a jeho benefity
Školní výukový lesík TINY FOREST a jeho benefity

Vladimír Janeček, ČZU, Jan Froněk, Vzdělávací agentura TEREZA

Pozemkové úpravy v praxi a možnosti jejich využití na zmírňování dopadů klimatické změny v Praze a okolí
Pozemkové úpravy v praxi a možnosti jejich využití na zmírňování dopadů klimatické změny v Praze a okolí

Petr Marada, Mendelu

Blok V Kulatý stůl k adaptacím na změnu klimatu v Praze

Adaptace mezi vědou, politikou a praxí
Kateřina Černý Pixová, Anna Hrabánková, Pavel Zahradníček, Martin Ander, Jan Urban, Petr Marada, Moderátor: Michal Žák

17. 3. 2022 
Čeká nás život v rozpáleném městě? Story Map – prezentace projektu TA ČR

Prezentace projektu TA ČR „Adaptační výzvy měst: podpora udržitelného plánování s využitím integrované analýzy zranitelnosti“ ve formě Story Map.

1. 12. 2021
Setkání městských částí a organizací města k Implementačnímu plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024

Ve středu 1.12.2021 proběhlo setkání městských částí a organizací města k Implementačnímu plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024, na kterém byly zhodnoceny pokroky v adaptaci města na změnu klimatu. Byla představena první průběžná monitorovací zpráva k Implementačnímu plánu, včetně aktualizace zásobníku projektů a záměrů. Dále byly představeny možnosti dotační podpory adaptačních projektů městských částí a organizací města a nastavení funkčního průběžného systému další spolupráce.
Zástupci městských částí a organizací města se v rámci workshopu zúčastnili dotazníkového šetření. Z výsledku šetření vzešlo mnoho užitečných informací, které budou nápomocné při dalším řízení a naplňování cílů Implementačního plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu.
Většina MČ a organizací města řeší nebo chce řešit opatření týkající se hospodaření se srážkovou vodou, dále je snahou revitalizovat zelené plochy, vysazovat stromy a realizovat mlžítka a pítka v ulicích. Jako podporu v rámci realizace by nejvíce respondentů uvítalo granty a dotace a navýšení rozpočtu. Dotázaní by byli i nadále rádi pravidelně informováni ohledně novinek v rámci plnění Implementačního plánu na konferencích nebo by rádi dostávali informace zasílané e-mailem a to nejlépe 2x ročně. Celý dotazník je přiložen ke stažení níže.

Prezentace z workshopu
Výsledky dotazníku