V rámci naplňování adaptační strategie hl. m. Prahy na změnu klimatu byly zpracovány vsakovací mapy většiny území hlavního města.

Území města bylo kategorizováno z hlediska vhodnosti pro vsakování srážek na plochy vhodné pro vsakování srážek, plochy podmínečně vhodnénevhodné. Pro zhodnocení území byla použita data prostorové analýzy, geologického podloží (zemin a hornin), úrovně hladiny podzemní vody, morfologie terénu, sklonitosti, a přítomnosti dalších jevů, jako jsou náspy, zářezy, silnice, železnice.

Read More