Hlavní město schválilo Standardy pro hospodaření se srážkovými vodami. Pomohou předcházet tepelným ostrovům a zachovat přirozený vodní režim.

Hospodaření se srážkovými vodami je komplexní přístup k odvodňování urbanizovaných území, který klade důraz na zachytávání dešťové vody v místě jejího dopadu a zachování přirozeného vodního režimu v území – tedy maximalizaci vsaku a výparu a minimalizaci povrchového odtoku. Základním pravidlem standardů je minimalizace nepropustných povrchů již v rámci urbanisticko-architektonického řešení.

Dalším důležitým pravidlem je odvádění srážkových vod do vegetace, akumulace a retence srážkové vody a vsakování do půdy. Právě tato přírodě blízká řešení maximalizují využití vody a minimalizují odtok vody do kanalizace.

Nově přijaté Standardy HDV navazují na Klimatický plán hlavního města Prahy, zejména na Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu a upřesňují, jakým způsobem by hlavní město a jeho městské organizace, městské části i soukromé subjekty měly přistupovat k nakládání s dešťovou vodou a k projektům modrozelené infrastruktury. Cílem je mimo jiné soukromé i veřejné investory inspirovat a motivovat, aby implementovali tyto zásady do svých projektů. Pomohou tak snižovat dopady klimatické změny na metropoli a zlepšovat podmínky pro život obyvatel Prahy.  

Zásadním úkolem, který Standardy uvádějí, je stanovení správce každého takového realizovaného řešení pro dešťovou vodu. Součástí dokumentu je proto „Metodický postup uvedení Standardů hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy do praxe“, který určuje, kdo bude správcem objektů či systémů HDV (zejména těch ve vlastnictví města) a jaké jsou nezbytné náklady na správu.

V urbanizovaných územích je podle dokumentu nutné do budoucna přizpůsobit stavební procesy týkající se nejen nových staveb, ale také změn odvodnění u staveb již dokončených. Nové zásady pro pozemní stavby, komunikace nebo například vodohospodářské stavby musí podle Standardů klást prioritu na vzájemně prospěšné spojení vody a zeleně (tzv. modrozelenou infrastrukturu) do komplexního systému co nejméně náročného na provoz a údržbu.

Cílem standardů je zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze v rámci adaptace na změnu klimatu a snižování negativního vlivu extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy. Díky zlepšení těchto podmínek se sníží také riziko přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území metropole.

Na schválení Standardů nyní bude navazovat jejich praktická implementace napříč odbory města a městskými organizacemi pomocí proškolení zaměstnanců odborů, odpovědných osob, městských částí, ale i odborné veřejnosti v rámci pravidelných workshopů.

Ke stažení zde