Tradiční setkání Městských částí k Implementačnímu plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020 – 2024 proběhlo v prostorách CAMPu IPR Praha dne 11. 11. 2022.

Byla představena druhá průběžná monitorovací zpráva k Implementačnímu plánu, včetně aktualizace zásobníku projektů a záměrů. Dále byly představeny možnosti dotační podpory adaptačních projektů městských částí a organizací města a nastavení funkčního průběžného systému další spolupráce.

Zástupci městských částí byli letos vyzváni k představení některých úspěšných projektů. O svoje příklady dobré praxe, ale i o starosti s projekty se letos podělili zástupci Prahy 3 (projekt revitalizace parku U Kněžské louky, projekt výsadby stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou), Prahy 4 (projekty hospodaření s dešťovou vodou při základních školách, projekty výsadby květnatých prostranství) a Prahy 12 (louka u památného dubu na Točné, projekt obnovy mokřadu). V příštích setkáních dáme prostor dalším zástupcům městských částí k prezentaci či sdílení úspěšných projektů a diskuzi.    

Většina MČ řeší zejména opatření týkající se hospodaření se srážkovou vodou, dále je snahou revitalizovat zelené plochy, vysazovat stromy a navracet život do blízkosti vodních ploch a toků jak pro obyvatele, tak pro rostliny a živočichy, kteří s námi v pražském území žijí.

Dále bylo představeno několik novinek ze strany OCP MHMP – tvorba Metodiky ke klimatické adaptaci škol a školských zařízení (odkaz), Metodika ekosystémových služeb a hodnocení finančního přínosu adaptačních opatření (odkaz), a výsledky dotazníkového šetření k tématu Průzkumu bariér pro realizaci adaptačních opatření v hl. m. Praze.