Monitorovací zpráva k plnění projektového zásobníku pro rok 2022 byla schválena Usnesením rady hl. m. Prahy č. 2669 ze dne 3. 10. 2022.

Odbor ochrany prostředí MHMP řídí a koordinuje plnění Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 – 2024, jedenkrát ročně aktualizuje Implementační plán (doplňuje zásobník o nové projekty, průběžně hodnotí plnění, vyřazuje nefunkční projekty na základě objektivních hodnoticích kritérií – indikátorů) a jedenkrát ročně předkládá monitorovací zprávu k plnění projektů.

Každý projekt v zásobníku je spojen s relevantními indikátory a v tomto směru hodnocen před zařazením do zásobníku a stejně tak je monitorováno jeho postupné plnění.

Stav zásobníku se pro rok 2022/23 celkově zvýšil na 294 projektových karet a 97 karet záměrů. V končící etapě bylo realizováno 68 projektů, aktuálně jich probíhá 182, 15 projektů z různých důvodů realizováno nebylo.

Aktuální hodnota všech projektů (včetně doposud nerealizovaných záměrů) v zásobníku je 10 272 461 315 Kč, s tím, že projekty jsou v předpokládané hodnotě 4 459 935 795 Kč a záměry v hodnotě 5 812 525 520 Kč. Finanční náklady na projekty, uvedené v zásobníku, jsou předpokládané náklady na realizaci projektů nebo odhad nákladů zamýšlených záměrů. V zásobníku jsou i záměry, které ještě nemají odhad připraven, nicméně jejich realizace je vzhledem k cílům strategie adaptace žádoucí. Z celkové předpokládané částky jsou zhruba 4 mld. Kč již alokovány v rozpočtech realizátorů.

Zařazení projektů do zásobníku neznamená automaticky příslib jejich finančního krytí z prostředků rozpočtu hl. m. Prahy. Klíčovou součástí projektového řízení Implementačního plánu je též navrhování možností finančního krytí projektů viz https://adaptacepraha.cz/dotacni-prilezitosti/

Do tvorby nového zásobníku se zapojily:

  • téměř všechny městské části hl. m. Prahy. Nově (2022) byly přidány projekty z městských částí Praha 19, Praha – Dolní Chabry, Praha –Dubeč, Praha – Královice, Praha – Křeslice a Praha – Šeberov.
  • Projekty MČ Praha – Ďáblice, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Lochkov a Praha – Řeporyje byly podpořeny v rámci financování projektů městských částí z prostředků v rámci Implementace Klimatického plánu Praha 2030.
  • vybrané odbory MHMP (Odbor bezpečnosti BEZ MHMP, Odbor ochrany prostředí OCP MHMP, Odbor hospodaření s majetkem HOM MHMP)
  • příspěvkové organizace hl. m. Prahy (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Správa služeb hlavního města Prahy, Správa pražských hřbitovů – nově, Lesy hl. m. Prahy – nově)
  • jiné organizace s majetkovou účastí hl. m. Prahy (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Pražská vodohospodářská společnosta.s., Technologie hlavního města Prahy, a.s., Výstaviště Praha, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Kongresové centrum Praha a.s., Operátor ICT, Technická správa komunikací, a.s. – nově, Správa služeb, a.s. – nově)