Klimatická zranitelnost Prahy, Brna a Ostravy v roce 2050. Klimatická změna, jejíž dopady stále zesilují, se dotýká celé planety.

Kromě postupného zvyšování teplot, méně stabilního a extrémnějšího počasí s sebou přináší řadu dalších environmentálních a celospolečenských výzev.

Problémy spojené s klimatickou změnou nás postihují i v lokálním měřítku a týkají se každého z nás. Způsobem, jak zmírnit změnu klimatu je mitigace, adaptace nám pomáhá přizpůsobit se jejím dopadům.

Výstupy projektu TA ČR Adaptační výzvy měst

Záštitu poskytl OCP MHMP.