Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí, si nechal pro hodnocení kvality a přínosu adaptačních opatření zpracovat dokument Metodika pro hodnocení adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu z pohledu ekosystémových služeb.

Cílem předkládané Metodiky pro hodnocení adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu z pohledu ekosystémových služeb je poskytnout jednotný nástroj pro hodnocení opatření, která jsou v podmínkách hl. m. Prahy implementována jako tzv. adaptační.

Předmětem hodnocení jsou dílčí přínosy a užitky, které jednotlivá opatření poskytují. Metodika tak umožňuje posoudit přínos navržených opatření, ale dle potřeb města také v rámci velkého počtu uvažovaných opatření prioritizovat jejich uplatňování dle místních potřeb a očekávaných pozitivních dopadů pro konkrétní lokalitu.

Výběr adaptačních opatření v rámci metodiky zahrnuje nejčastěji plánovaná a realizovaná opatření v podmínkách hl. m. Prahy. Vychází zejména z Adaptační strategie hl. m. Prahy, dostupných katalogů adaptačních opatření a předchozích zkušeností autorů. Jedná se o opatření postihující obě základní kategorie typů projektů – jednak prvky tzv. modrozelené infrastruktury, tzn. opatření, která využívají přínosů a užitků přírodě blízkých; tak i prvky tzv. šedé infrastruktury, tzn. opatření, která jsou primárně založena na využití technických prvků.

Pro účely metodiky byla vybraná opatření kategorizována do 20 hlavních skupin, resp. karet. Celkem je tak zahrnuto okolo 55 dílčích opatření, respektive jejich typových variant, která do předmětných kategorií spadají.

Pro účely detailního hodnocení zvoleného seznamu adaptačních opatření bylo zvoleno kvalitativní hodnocení podle dílčích přínosů a dalších užitků, které tato opatření poskytují společnosti. Pro definování přínosů byl využit tzv. koncept ekosystémových služeb, resp. takové dílčí ekosystémové služby a užitky, které jsou s ohledem na adaptaci města na změnu klimatu nejvíce relevantní. Přínosy jsou rozčleněny do 3 kategorií běžně využívaných pro klasifikaci ekosystémových služeb(regulační, kulturní a zásobovací) a doplněny o prvky ekonomických přínosů spojených s vlivem na hodnotu nemovitostí a úsporu energií, dále pak v souladu s běžnou praxí byly do ostatních přínosů zařazeny i užitky spojené s tvorbou biotopů a podporou biodiverzity. Výsledkem výběru klíčových přínosů a užitků je pak celkem 20 ekosystémových služeb a užitků, jejichž míra poskytování je pro konkrétní adaptační opatření hodnocena.

Konkrétní postup hodnocení adaptačních opatření a jejich přínosu v podobě ekosystémových služeb a užitků je založen na využití metody tzv. multikriteriální analýzy. Míra poskytování daného užitku (ekosystémové služby) je odvozena z naplnění určitých podmínek. Postup byl pilotně testován a následně modifikován v podmínkách hl. m. Prahy. Postup hodnocení je založen na hodnocení přínosů opatření v podobě dílčích ekosystémových služeb a užitků na škále hodnocení 0, 1, 2 a 3. Hodnotitel volí hodnocení 0–3 podle toho, do jaké míry opatření splňuje klíčová kritéria, která byla pro zvolenou úroveň 0–3 nastavena. Jedná se např. o technické parametry daného opatření (sklon střechy, výše substrátu apod.) nebo lokální podmínky (které v sobě zahrnují např. napojení pozemku na kanalizaci, podmínky využívání opatření, míru hlukové zátěže v lokalitě, množství zeleně, vody nebo dalších opatřen v okolí).

Výstupem metodiky je bodové hodnocení jednotlivých posuzovaných opatření podle míry poskytování dílčích přínosů v podobě ekosystémových služeb a užitků. Na základě dosaženého hodnocení nelze přímo mezi sebou jednotlivá adaptační opatření porovnávat, jelikož v rámci tohoto kvalitativního přístupu není zohledněna rozloha jednotlivých opatření. Nelze tedy posoudit pro dvě opatření jejich přínos v absolutní hodnotě. Výstupy lze využít zejména pro stanovení kritérií, díky kterým mohou být opatření na veřejných prostranstvích a v rámci soukromých projektů prioritizována, plánována (vyžadována), realizována a udržována tak, aby co nejvíce naplnila jejich potenciál ve vztahu k adaptaci hl. města Prahy na změnu klimatu. Výstup dále může pomoci v rámci komunikace daných opatření a jejich přínosů vůči široké veřejnosti.

Pro zjednodušení postupu hodnocení přínosů adaptačních opatření byl současně vytvořen MS Excel nástroj pro hodnocení ekosystémových služeb pro vybraná opatření. Jedná se o nástroj, který umožňuje snadno na základě výběru kategorie opatření a následného vyhodnocení úrovní jednotlivých kritérií automaticky posoudit míru poskytování ekosystémových služeb a užitků, který zohledňuje vlivy různých kritérií navzájem. Významně tak usnadní hodnocení prováděné na základě metodiky, a to jak časově, tak i nutností detailního seznámení se s metodikou. Hodnocení je tak dostupnější širšímu spektru uživatelů. Výsledkem je pak míra poskytování jednotlivých služeb pro dané hodnocené opatření. Výsledné hodnoty lze dle potřeby manuálně upravit v situaci, kdy opatření není možné vyhodnotit odpovídajícím způsobem dle předdefinovaných kritérií. Výsledky lze vyexportovat ve formátu pdf.