Zpracovaná analýza popisuje problémy, vznikající v povolovacích procesech staveb, které podléhají posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“).

Popisuje specifika a komplikace, ke kterým u dlouhodobých projektů dochází v důsledku novelizace zákona v průběhu schvalování nebo neujednocených výkladů právních předpisů správními orgány, které jsou za posuzování vlivů a povolování těchto staveb odpovědné. 

Analýza obsahuje odkazy na zákonná ustanovení, jejich novely a judikaturu, která k dané oblasti vznikla. Problematika je popsána na jednotlivých případových studiích projektů realizovaných v České republice. Analýza se specificky zaměřuje na oblast adaptace města a jeho částí na klimatické změny a zátěže v perspektivě legislativních změn v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a ochranu klimatu v městském prostředí v perspektivě omezení možnosti uplatnění práv veřejnosti v povolovacích řízeních. Klíčovou součástí analýzy jsou případové studie, na kterých jsou popsány legislativní i aplikační problémy v předmětné oblasti.