Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Vypracování metodiky a postupů pro městskou krajinu

Příprava metodiky výsadby a údržby zelených tramvajových pásů

<< Předchozí

Cíl projektu a základní charakteristika

Cílem vypracování metodiky výsadby a údržby zelených tramvajových pásů je vyhodnotit možnosti efektivní výsadby tramvajových pásů a metodiky pro jejich správu a údržbu. Dalším účelem je zvýšení informovanosti pracovníků ÚMČ a dalších zainteresovaných odborníků a zavedení této metodiky do praxe.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Chybějící metodika výstadby a údržby zelených tramvajových pásů.

Vazba projektu na strategické dokumenty 
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

 

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Vypracování metodiky a postupů

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: RNDr. Štěpán Kyjovský

Řešitel 2: DP hl.m. Prahy

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Metodika výstadby a údržby zelených tramvajových pásů.

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,5 mil Kč

Zdroj financování: MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru