Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Vypracování metodiky a postupů pro městskou krajinu

foto Portál životního prostředí HMP

Analýza současného stavu uličních stromořadí a návrh zásad pro výsadbu, správu, management a údržbu uliční zeleně

Součástí úkolu je vytvoření pracovní skupiny pro stromořadí.

Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Uliční stromořadí jsou jedním z nejdůležitějších prvků ve městě napomáhající snižovat teplotu během horkých dní, poskytovat stín chodcům i budovám a celkově zlepšovat mikroklima i kvalitu veřejných prostranství. Stromy v ulicích Prahy se ale potýkají s mnoha problémy, které se týkají především jejich životních podmínek a způsobu výsadby a následné péče o stromořadí. Zásadním problémem je roztříštěnost a koordinace správy a obnov stromořadí v Praze. Stromy v ulicích budou poskytovat stín a ochlazení pouze v případě, že budou v dobrém zdravotním stavu a vitalitě a budou mít dostatečný prostor pro rozvoj kořenů a koruny v prostoru ulice.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Chybějící stav uličního stromořadí a jejich roztříštěnost a koordinace správy a obnov.

Vazba projektu na strategické dokumenty 
Strategický plán hl. m. Prahy, Aktualizace 2016 – Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

 

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Vypracování metodiky a postupů

Realizační kroky
• Založení průřezové pracovní skupiny k tématu stromořadí a zeleně v Praze složené ze zástupců správců stromořadí, specialistů a
projektantů, kteří mají konkrétní zkušenosti přímo s projekty stromořadí v městském prostředí a s uplatňováním nových technologií
• Iniciace jednotné koordinace celkových rekonstrukcí ulic
• Návrh zásad pro výsadbu, správu, management a údržbu uliční zeleně
• Posílení personální a finanční kapacity OCP MHMP pro zajišťování projektů výsadeb, správy a péče o stromořadí.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Řešitel 2: IPR

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implemntačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Stav uličních stromořadí
Zásady pro výsadbu, správu, management a údržbu uliční zeleně

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 2 mil Kč

Zdroj financování: MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu