Home >> Implementační plán >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území)>> Vypracování metodiky a postupů pro městskou krajinu

foto Antonín Keprta

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro městskou krajinu
(urbanizované území)

Opatření pro adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka (specifický cíl A Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu) a Opatření na hospodaření s vodou a zmírňování dopadů extrémních hydrologických jevů, přívalových dešťů, povodní, a období sucha (specifický cíl B Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Vypracování metodiky a postupů pro městskou krajinu

1. Analýza současného stavu uličních stromořadí a návrh zásad pro výsadbu, správu, management a údržbu uliční zeleně

Uliční stromořadí jsou jedním z nejdůležitějších prvků ve městě napomáhající snižovat teplotu během horkých dní, poskytovat stín chodcům i budovám a celkově zlepšovat mikroklima i kvalitu veřejných prostranství.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP, IPR
Zapojené subjekty: INF MHMP, TSK, Lesy hl. m. Prahy, OSI MHMP, městské části
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Synergie a benefity s dalšími strategickými dokumenty a projekty: Strategický plán hl. m. Prahy, Aktualizace 2016 Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze
Potenciální konflikty: Roztříštěná správa o stromořadí v Praze mezi TSK, MČ a MHMP
Zdroje financování: MHMP

karta projektu
2. Příprava Metodické příručky o hospodaření s dešťovou vodou na území hl. m. Prahy pro pracovníky stavebních odborů MČ, samosprávy městských částí 55 a zainteresované developery

Akumulace srážkových vod může zlepšit bilanci užitkové vody v období sucha (zálivka, sanita, kropení ulic) a napomáhá zlepšit koloběh vody. Srážková voda odváděná do sítě jednotné kanalizace představuje neúměrnou hydraulickou zátěž pro čistírny odpadních vod a při intenzivním dešti dále dochází k odlehčování vod z jednotné kanalizace do vodních toků a tím k jejich znečišťování.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Stavební fakulta ČVUT, Koniklec a další odborné subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
3. Příprava metodiky pro zavádění a postupnou změnu zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Cílem vypracování metodické příručky o možnostech výběru materiálu a technologie pro propustné a polopropustné povrchy je zvýšení informovanosti pracovníků úřadu MČ a dalších zainteresovaných odborníků a zavedení této metodiky do praxe.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Stavební fakulta ČVUT a další odborné subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
4. Příprava metodiky výsadby a údržby zelených tramvajových pásů

Cílem vypracování metodiky výsadby a údržby zelených tramvajových pásů je vyhodnotit možnosti efektivní výsadby tramvajových pásů a metodiky pro jejich správu a údržbu. Dalším účelem je zvýšení informovanosti pracovníků ÚMČ a dalších zainteresovaných odborníků a zavedení této metodiky do praxe.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP, DPMP, SZU, Stavební fakulta ČVUT a další odborné subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu

Partneři