Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Projekty pro otevřenou (volnou) krajinu

Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Lipence – průleh

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Zvýšenými průtoky v Berounce je oblast Dolních Černošic téměř každoročně odříznuta od automobilového spojení s metropolí. Protipovodňová opatření budou řešena zprůtočněním stávajícího průlehu, který bude na nátoku hraditelný a komunikace Černošická ho překoná inundačním mostem. Byla zpracována majetkoprávní studie pro stavbou dotčené pozemky, která doporučila zahájit majetkoprávní vypořádání s vlastníky, kteří o něj mají v současnosti zájem.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Návrh projektů

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: projektová příprava VRV a.s.

Harmonogram

Příprava PZ: 2017
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP):Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2021

Vyhodnocení projektu: 2022

Výstupy projektu

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): Finance 2019 – 2,0 mil. Kč

Zdroj financování: MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu