Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Projekty pro otevřenou (volnou) krajinu

foto MHMP

Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra, díky čemuž bude rekultivováno území v centru města o rozloze 32 hektarů.
Stavba byla etapizována, přičemž do doby rekonstrukce Libeňského mostu, v rámci které by mělo být zprůtočněno jeho předpolí v inundačním území, mohou být realizovány první dvě etapy.

Etapa 0001 poldr s oddychovou zónou
První etapa zahrnuje jihozápadní část řešeného území, kde snížením terénu v části budoucího obtokového ramene dojde ke zřízení poldru, jehož parková úprava umožní v době mimo povodňové události rekreaci obyvatel města. Je připravená dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Etapa 0002 poldr Karlín
Druhá etapa se nachází ve střední části území a obsahuje další poldr s parkovou úpravou v části budoucího obtokového ramene.

Na obě etapy je připravená dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
d) Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Návrh projektů

Synergie
Tato investice byla schválena usnesením vlády ČR č. 1082 dne 21. 12. 2015 v rámci Plánu pro zvládání povodňových rizik jako jedno z šesti nově navrhovaných konkrétních opatření pro povodí Dolní Vltavy.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: projektová příprava VRV a.s – zahájení stavby

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2018

Vyhodnocení projektu: 2023

Výstupy projektu

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): Finance 2019 – 130 mil. Kč

Zdroj financování: MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu