Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Projekty pro otevřenou (volnou) krajinu

foto IPR Praha

Divoká Vltava – přírodě blízká revitalizace řeky s rozšířením koryta a průlehem přes Císařský ostrov

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

„Divoká Vltava“ je pilotním a prioritním projektem definovaným Koncepcí celkového krajinářského řešení Císařského ostrova (dále také „Koncepce“) a jejím Akčním plánem. Projekt je také obsažen ve schváleném realizačním programu Strategického plánu hl. m. Prahy R1. Hlavním cílem Koncepce je kompenzace hodnot krajiny Císařského ostrova v souvislosti s výstavbou nové vodní linky ÚČOV. V Akčním plánu, který je nástrojem k naplňování Koncepce, jsou navržena iniciační opatření, investiční projekty, určeny záměry, které je potřeba v území koordinovat. Součástí Akčního plánu jsou i opatření pro nastavení řízení projektů a správu a zajištění metodiky integrovaných projektů. Projekt „Divoká Vltava“ patří mezi 1. vlnu investičních projektů obsažených v Akčním plánu, které bezprostředně navazují na stavbu nové vodní linky. Jeho záměrem je přírodě blízká revitalizace Vltavy podél Císařského ostrova s rozšířením koryta řeky a vytvořením štěrkových ostrůvků a průlehu s trvalým průtokem přes Císařský ostrov.

Cíle
–Zlepšení poměrů při průchodu povodní v průtočném profilu řeky Vltavy
–Obnova hydromorfologických poměrů řeky Vltavy v Trojské kotlině
–Obnova a rozvoj přirozených ekologických vztahů, podpora biodiverzity a stanovišť cílových druhů
–Obnova krajinných hodnot nivy
–Vytvoření nových příležitostí pro rekreaci, hru, trávení volného času pro obyvatele
–Vytvoření příležitostí pro vzdělávání a osvětu
–Zajištění migračního zprostupnění Trojského jezu
–Posílení vztahu k místu a identity obyvatel Trojské kotliny

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Oddůvodnění projektu
Hlavním přínosem projektu „Divoká Vltava“, jehož záměrem je přírodě blízká revitalizace řeky Vltavy podél Císařského ostrova, bude zlepšení průtokových poměrů při povodních, posílení hodnot nivní krajiny, obnova přirozených říčních procesů a rozšíření nabídky pro rekreační i vzdělávací aktivity.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
d) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Návrh projektů

Synergie
Realizační program R1 Strategického plánu HMP
Koncepce pražských břehů
Koncepce Císařského ostrova a akční plán
Příměstský park Soutok
Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské kotliny v okolí Císařského ostrova

Specifikace

Aktivity projektu
Předprojektová fáze projektu byla v roce 2018 detailně připravena a schválena Radou hlavního města Prahy usnesením číslo 2420 ze dne 11.9.2018. Během přípravy zadání projektu se ukázala nutnost koordinace projektu s paralelně připravovanými projekty s vlivem na protipovodňovou ochranu v Trojské kotlině. Jmenovitě protipovodňová ochrana zoologické zahrady (alt. Trojského zámku) a novou lávku přes Vltavu (nové propojení Podbaba – Císařský ostrov – Troja).
Fáze koncepce širšího území (2015 – 2017)
Tato fáze byla završena schválením Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí a Akčního plánu pro implementaci Koncepce schváleným Radou hl. m. Prahy dne 29. 8. 2017, tisk R-25854.
Předprojektová fáze (předpoklad 2017 – 2019)
V této fázi bude vypracována vodohospodářská studie proveditelnosti s prověřením matematickým modelem doplněná o návrh celkového architektonicko-krajinářského a vodohospodářského řešení. Doba zpracování je rámcově 18 měsíců, je rozdělena do třech návrhových fází, jejichž výstupy budou prověřovány matematickým (eventuálně v poslední fázi také fyzikálním) modelem. Studii dle tisku R-25854 z 29. 8. 2017 zajišťuje IPR Praha. Předprojektová fáze obsahuje také návrh managementu, zpracování odhadu nákladů a zpracování cost-benefit analýzy s hodnocením ekosystémových služeb.
Projektová fáze (rámcově 2019 – 2022)
Jako zadání pro projektovou fázi budou sloužit výstupy z předprojektové fáze. Zhotovitele projektové dokumentace (vybraného v jednom výběrovém řízení) zajistí OSI MHMP (na základě kritérií ekonomické výhodnosti s důrazem na kvalitativní parametry). Projektová dokumentace bude obsahovat: dokumentaci pro územní řízení (DUR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP), dokumentaci provedení stavby (DPS).
Realizační fáze (rámcově 2022 – 2026)
Realizační fáze bude podrobněji specifikována ve výstupech z předprojektové a projektové fáze.
Oproti původnímu předpokládanému harmonogramu Divoké Vltavy byl nově rozhodnutím RHMP schválen harmonogram a financování koordinovaných projektů revitalizace a protipovodňové ochrany Trojské kotliny. Z odborného hlediska se jedná o přínos, protože dojde k intenzivní koordinaci bezprostředně navazujících a provázaných projektů. Harmonogram schválený RHMP zahrnuje jednotlivé fáze projektu a prověřování v matematickém a fyzikálním modelu. Termín odevzdání je konec roku 2020.
Zahájení projektu Divoká Vltava 2017/2018
Projekt byl zahájen dle předpokládaného harmonogramu. Oproti původnímu předpokládanému harmonogramu Divoké Vltavy byl nově rozhodnutím RHMP schválen harmonogram a financování koordinovaných projektů revitalizace a protipovodňové ochrany Trojské kotliny. Během přípravy zadání projektu se ukázala nutnost koordinace projektu s paralelně připravovanými projekty s vlivem na protipovodňovou ochranu v Trojské kotlině. Jmenovitě protipovodňová ochrana zoologické zahrady (alt. Trojského zámku) a novou lávku přes Vltavu (nové propojení Podbaba – Císařský ostrov – Troja). Byl stanoven projektový manažer pro implementaci Akčního plánu pro celkovou koordinaci projektů a koordinaci projektové fáze Divoká Vltava. Probíhá příprava interního nastavení projektového řízení pořízení předprojektové fáze na IPR Praha.
Dokončení projektu
Předprojektová fáze (především studie proveditelnosti) do konce r. 2019
Projektová fáze do konce r. 2022
Fáze realizace do konce r. 2026
Užívání a správa od r. 2027
Předprojektová fáze (dle výše uvedeného) je dle usnesení Rady stanovena do konce roku 2020 oproti předpokladu konce roku 2019.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: IPR

Harmonogram

Příprava PZ: 2017
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP 29. 8. 2017, tisk R-25854

Implementace: 2018

Vyhodnocení projektu: 2021

Výstupy projektu

1) Počet pořízených studií a analýz (Výstupový indikátor) – počet analýz a studií pořízených pro potřeby přípravy a realizace projektu Divoká řeka
2) Celková rozloha zrevitalizovaného území (Výstupový indikátor) – rozloha zrevitalizovaných ploch v rámci projektu
3) Zvýšení ploch přírodních a přírodě blízkých biotopů (Výsledkový indikátor) – rozdíl mezi rozlohou ploch přírodních a přírodě blízkých biotopů před realizací projektu a po jeho dokončení (r.2027)
4) Zvýšení počtu návštěvníků Císařského ostrova (Výsledkový indikátor) – rozdíl mezi počtem návštěvníku před realizací projektu a po dokončení realizace (r.2027)
5) Zvýšení počtu chráněných druhů rostlin a živočichů v území (Dopadový indikátor) – rozdíl mezi počtem chráněných druhů v území v přeprojektovém období (r.2018) a cca 4 roky po skončení realizace projektu (r. 2030), kdy je předpoklad, že již dojde k určité ekologické stabilizaci revitalizovaného území
6) Zvýšení podílu obyvatel s pěší dostupností do městských i příměstských parků do 15 minut (Dopadový indikátor) – o kolik % se realizací projektu zvýší počet obyvatel s pěší dostupností do městských i příměstských parků do 15 minut
7) Zvýšení celkové délky revitalizovaných úseků vodních toků (Výsledkový indikátor) – o kolik km se revitalizací koryta Vltavy zvýší délka zrevitalizovaných vodních toků na území Prahy

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 3,5 mil. Kč

Zdroj financování: Převod 3,5 mil. z OSI MHMP na IPR Praha

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu