Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Projekty pro městskou krajinu

Výsadba stromořadí Jaromírova ulice

Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

V rámci celkové rekonstrukce Ostrčilova náměstí a ulice Jaromírova dojde k obnově stromořadí za využití prokořenitelných buněk a strukturních substrátů. Mělo by dojít k výsadbě 15ks javoru klenu (Acer pseudoplatanus), 36ks dřezovce (Gleditsia triacanthos var. Inermis „Skyline“, 5ks ambroně západní (Liquidambar styraciflua), 1ks jeřábu prostředního (Sorbus intermedia). Dále bude obnoven prostor Ostrčilova náměstí pod nově doplněných rastrem stromů budou podsázeny trvalky s travinami a cibulovinami. Dojde i k revitalizaci veřejného prostoru u Nuselského mostu v návaznosti na ulici Jaromírova. Součástí návrhu je i celkový koncept krajinářského řešení a vybavenosti.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Předchozí zkušenosti
Blanická ulice z roku 2017

Oddůvodnění projektu
Jedná se o pilotní projekt, který má zlepšit vitalitu stromů. Kořeny stromů pak mohou růšt všemi směry a nezasahují do inženýrských sítí.

Vazba projektu na strategické dokumenty 
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

 

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Návrh  projektů

Synergie s dalšími strategickými dokumenty a projekty
Koncepce celkové obnovy ulic Na Slupi, Ostrčilovo náměstí, Jaromírova (IPR)

 

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Harmonogram

Příprava PZ: 8-2018/4-2019
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: podzim 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Revitalizace Jaromírovy ulice a okolí

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 18 mil Kč

Zdroj financování: MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu