Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Projekty pro městskou krajinu

foto Lubomír Stiburek

Obnova parkové části okolo rozhledny Petřín

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Zlepšení retence srážkové vody v místě realizací drenážních vsakovacích boxů umístěných pod obnovené parkové komunikace a obnova vegetačních ploch umožní ochlazování a zlepší vodní režim daného území, zlepší retenci srážkových vod a umožní jejich využití pro potřeby vegetace v období sucha.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Předchozí zkušenosti
Oddělení ano

Oddůvodnění projektu
Důvodem projektu je chybějící dovodnění a nevhodné a poškozené povrchy.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Návrh pilotních projektů

Synergie a benefity s dalšími opatřením /projektem
Snížení povrchového odtoku, snížení prašnosti, snížení množství chemických látek (hnojiva, postřiky atd.) jako efekt zkvalitnění vegetačních ploch a retence srážkové vody v místě

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Harmonogram

Příprava PZ: 2016 – 2017
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2017-2018

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

V rámci realizace stavby Rehabilitace okolí Rozhledny Petřín byly vytvořeny nové pěší promenády a prostranství z žulových odseků na ploše 2 000 m2 (na místě bývalých litých asfaltových chodníků), nové pochozí travnaté plochy o výměře 2 800 m2. Bylo nově vyřešeno odvodnění celé plochy včetně stávajících objektů Bludiště, kostela a rozhledny (zasakovací podzemní bloky). Dále byly obnoveny aleje okrasných stromů v počtu 30 nových lip a jírovců, dosazených do stávajících historických stromořadí a na místě přibyly nové výsadby okrasných keřů. Byl obnoven mlatový parter pod rozhlednou, doplněný pobytovým schodištěm a pítkem, určený pro pořádání kulturních akcí.

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH):
19,5 mil Kč

Zdroj financování: MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Fotogalerie

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru