Home >> Implementační plán >> Opatření pro adaptaci budov >> Vypracování metodiky a postupů pro adaptaci budov

Vyhlášení grantu pro nejlépe adaptovanou budovu s přírodě blízkými opatřeními v Praze

<< Předchozí

Cíl projektu a základní charakteristika

Zelené střechy a zelené fasády jsou jedním z nástrojů pro zmírňování dopadů extrémních teplot a na zachycení srážkových vod v místě jejich dopadu. Dalším přírodě blízkým opatřením je zachycení srážkových vod v místě dopadu na pozemku pomocí zasakovacích kanálů, dešťových zahrad, štěrkových trávníků, poldrů, umělých mokřadu apod. Tyto zachycené srážkové vody mohou zmírňovat dopady přívalových dešťů anebo v období sucha sloužit pro zavlažování vegetace. První testovací ročník pro vyhlášení grantu se připravuje v roce 2018.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
c) Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro adaptaci budov – Vypracování metodiky a postupů

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Řešitel 2: Ústav informatiky AVČR

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2018

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,5 mil Kč

Zdroj financování: OCP MHMP Rozpočet 2018

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu