Home >> Implementační plán >> Opatření pro adaptaci budov >> Projekty pro adaptaci budov

Projekt pro Extensivní zelenou střechu – budova CUBE

<< Předchozí

Cíl projektu a základní charakteristika

Pilotní projekt pro návrh zelené střechy na budově CUBE od pana architekta Jokla.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
c) Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro adaptaci budov – Projekty pro adaptaci budov

Specifikace
Celková plocha zelené střechy cca 650 m2, mocnost vegetačního souvrství 1 4 cm, zatížení ve vodou nasyceném s tavu c ca 1 90 kg/m2. Střecha bude mít přírodní ráz, vegetace se bude vyvíjet přirozeně a bude rozvíjena v rámci pravidelné údržby.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310, ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Řešitel 2: CUBE

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 

Zdroj financování: CUBE

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru