Home >> Implementační plán >> Opatření pro adaptaci budov >> Projekty pro adaptaci budov

foto pixabay.com

Adaptace souboru mateřských a základních škol v Praze 12, včetně hospodaření se srážkovou vodou

Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Oddělení udržitelné energetiky OCP MHMP navrhuje realizovat pilotní projekt vertikální zeleně na některé z vybraných budov základní nebo mateřské školy, které jsou ve vlastnictví M HP, a které v současné době nevyhovují z hlediska požadavků energetické náročnosti budov dle zák č. 406/2000Sb. V současné době byly vybrány jako vhodné tyto budovy: ZŠ Písnická, MŠ Montessori, MŠ Pastelka, MŠ Urbánkova. Žádná z těchto budov zatím neprošla rekonstrukcí a ředitelé zařízení předběžně s návrhem souhlasí. Po realizaci vybraných opatření bude takto adaptovaná budova sloužit jako pilotní a ukázkový projekt na realizaci adaptačních opatření dalších objektů v majetku HMP nebo i pro stavby realizovanými i jinými subjekty.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Hlavním záměrem je implementace opatřeních, která povedou ke snížení energetické náročnosti budovy (smart systém regulace vnitřního klima budovy, stínění budovy, zateplení budovy, včetně vybudování vertikální zahrady na plášti budovy či zelené střechy, apod. ve smyslu Implementační ho plánu hl. m. Prahy).

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
c) Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro adaptaci budov – Návrh  projektů

Specifikace

Požadovaný rozsah studie proveditelnosti pro stavební úpravy v rámci adaptačních opatření
Studie je zpracovaná pro 4 vybrané školy (ZŠ Písnická, Písnická 760/11, 142 00 Praha 12 – Kamýk, MŠ Montessori, Urbánkova 3347/2, 143 00 Praha 12 – Modřany, MŠ Pastelka, Platónova 3288/28, 143 00 Praha 12 – Modřany, MŠ Urbánkova, Urbánkova 3374, 143 00 Praha 12 – Modřany). Je vybraná taková budova, která bude moci být pilotním objektem pro realizaci adaptačních opatření, tedy realizace opatření bude v určité míře přenositelná a použitelná i u jiných podobných budov (MŠ, ZŠ, SŠ). Následně bude řešeno provedení adaptačních opatření, tzv. optimálních, ekonomicky realizovatelných (nikoli tzv. SMART, pro jejich předpokládanou náročnější realizovatelnost z důvodu finanční náročnosti). Další součástí bude zpracování metodiky pro zřizovatele a ředitele škol, která žadatele krok po kroku provede celým procesem adaptace budov.

Varianta rozsahu studie proveditelnosti (jen pro výběr nejvhodnější budovy):
Studie realizovatelnosti adaptačních opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti budovy se zachováním vnitřního rozvržení a dispozice se zachováním stávajícího funkčního využití.
Např.:
– systém regulace vnitřního klima budovy
– stínění budovy
– zateplení budovy
– zelená střecha
– ukázková vertikální řešení zeleně
– hospodaření s dešťovou vodou (včetně vsakovacích a akumulačních nádrží)
– analýza možností spolupráce školy a žáků při tvorbě adaptačních opatření (žákovský parlament apod.)
Ve studii proveditelnosti bude řešeno rovněž zmapování bezprostředního okolí školy. Bude se jednat o tzv. před projekční studii pro analýzu splnění podmínek programu (Adaptační opatření bude z větší části financováno z operačního programu Pól růstu ČR), bez stavebně technického průzkumu (STP).

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310, ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: srpen roku 2018 (poté bude realizace samotné adaptace)
2019- probíhá EA

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Projektový záměr

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): Finance 2019 – 10 mil. Kč
Rozpočet OCP 2019 – odd. X

Zdroj financování: MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu