Home >> Implementační plán >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

foto Ekocentrum Koniklec

Programy a projekty environmentálního vzdělávání a osvěty EVVO pro děti a mládež hl. m. Prahy 2016 – 2020

<< Předchozí

Cíl projektu a základní charakteristika

Systematickým krokem je podpora environmentálního vzdělávání – programů pro děti a mládež, MŠ a ZŠ a studenty středních škol podle přijaté stávající Krajské koncepce EVVO hlavního města Prahy na období 2016 – 2025. Dalším krokem bude vypracování specifických plánů EVVO v tematické oblasti klimatické změny pro zainteresované městské části ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
Děti a mládež

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
d) Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: MHMP podle Krajské koncepce EVVO

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

nový Akční plán

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): Rozpočet OCP 2019 – odd. X (probíhá již v 2018) – je v rozpočtu

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru