Home >> Implementační plán >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

foto Vršovická zahrada

Metodika podpory komunitních zahrad, informace pro zainteresovanou veřejnost

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Cílem projektu je příprava Metodiky podpory komunitních zahrad, která je určena pro zainteresovanou veřejnost.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Oddůvodnění projektu
Příprava Metodika podpory komunitních zahradkterá je určena pro zainteresovanou veřejnost umožní vytvořit další zelené plochy zejména v centrálních hustě zastavených oblastech města. Metodika kromě zvyšování povědomí o prospěšnosti zelených ploch ve městě umožní zájemcům základní přehled o možnostech zakládání komunitních zahrad, které přispívají ke zmírnění dopadů klimatické změny ve městě a přináší další sociální benefity.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737 213 259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310, ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Řešitel 2: Kokoza

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Metodika

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,2 mil Kč
Rozpočet 2019 – odd. X

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu