Home >> Implementační plán >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Metodika péče o vnitrobloky, informace pro zainteresovanou veřejnost

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Cílem projektu je vytvoření Metodiky péče o vnitrobloky, která je určena pro zainteresovanou veřejnost.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Oddůvodnění projektu
Příprava Metodiky péče o vnitrobloky, která je určena pro zainteresovanou veřejnost umožní vytvořit další zelené plochy zejména v centrálních hustě zastavených oblastech města. Metodika kromě zvyšování povědomí o prospěšnosti zelených ploch ve městě umožní zájemcům základní přehled o možnostech proměny vnitrobloků pomocí přírodě blízkých opatření na prostory, které přispívají ke zmírnění dopadů klimatické změny ve městě a plní další společenské funkce.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310, ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Metodika

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,2 mil Kč
Rozpočet 2019 – odd. X

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu