Home >> Implementační plán >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Informace pro obyvatele a úřady MČ o prevenci negativních dopadů na zdraví v období veder

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Informace pro byvatele a úřady MČ o prevenci negativních dopadů na zdraví v období veder

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Poskytování informací o možnostech ochrany proti negativním dopadům extrémních teplot a tepelného ostrova města, zejména pro citlivé skupiny obyvatelstva, jako jsou děti, senioři a lidé s kardiovaskulárním, nebo respiračním onemocněním.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
d) Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Specifikace
Proběhlá kampaň „Voda je život“ v roce 2018, v roce 2019 se bude kampaň opakovat.
Vyhotoveny odborné letáky
Informace jsou k dispozici na webových stránkách MHMP
Informace jsou sdělovány na akci „Týden mobility“.
Měkký projekt

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737 213 259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310, ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Řešitel 2: SZÚ

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2018, 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Komunikační strategie

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,2 mil Kč
Rozpočet 2019 – odd. X

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu