Home >> Implementační plán >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

foto Vendula Audolenská 

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro zvyšování informovanosti
obyvatel a MČ

(specifický cíl F Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

1. Příprava komunikační strategie pro zlepšování povědomí o klimatické změně a možnostech zmírňování negativních dopadů

Komunikace a práce s veřejností představuje, vzhledem k dlouhodobě skepticky vnímané problematice změny klimatu a systematické banalizaci této problematiky v české společnosti v nedávné době, důležitý úkol.  

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: OKM MHMP, IPR a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření:
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet MHMP

karta projektu
2. Osvětová kampaň v oblasti hospodaření s vodou a s vodními zdroji pro obyvatele Prahy

Osvětová kampaň bude v hl. m. Praze cílena na širokou veřejnost prostřednictvím velkoplošných plakátů ve vozech metra s tematikou vody a sucha a putovní výstavou zahájenou v prostorách magistrátu hl. města.

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: VÚV TGM, v.v.i.
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: přihláška projektu v rámci programu Eta TAČR

karta projektu
3. Informace o varování a vyrozumění při vzniku mimořádné události nebo krizové situace

Cílem projektu je zvýšit všeobecnou znalost obyvatelstva o opatřeních, která je nutné pro zvládnutí mimořádných situací uskutečnit (evakuace, výstavba protipovodňových opatření, obsah evakuačního zavazadla, zákonné informování úřadů při mimořádných událostech, zapojení dobrovolníků, poskytnutí pomoci na vyžádání), vzdělávat obyvatelstvo v potřebě mít vlastní zdroje a zásoby.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OKM MHMP
Zapojené subjekty: OPC MHMP a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: schválený rozpočet OKM MHMP

karta projektu
4. Informace pro obyvatele a úřady MČ o prevenci negativních dopadů na zdraví v období veder

Poskytování informací o možnostech ochrany proti negativním dopadům extrémních teplot a tepelného ostrova města, zejména pro citlivé skupiny obyvatelstva, jako jsou děti, senioři a lidé s kardiovaskulárním, nebo respiračním onemocněním.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OCP MHMP
Zapojené subjekty: OKM MHMP, KRIZ, SZU a další subjekty,
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
5. Metodika péče o vnitrobloky, informace pro zainteresovanou veřejnost

Metodika kromě zvyšování povědomí o prospěšnosti zelených ploch ve městě umožní zájemcům základní přehled o možnostech proměny vnitrobloků pomocí přírodě blízkých opatření na prostory, které přispívají ke zmírnění dopadů klimatické změny ve městě a plní další společenské funkce.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OCP MHMP
Zapojené subjekty: SZKT, SZU a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
6. Metodika podpory zahrádkových osad, informace pro zainteresovanou veřejnost

Metodika podpory zahrádkových osad je určena pro zainteresovanou veřejnost a umožní vytvářet další zelené plochy zejména ve městě. Metodika kromě zvyšování povědomí o prospěšnosti zelených ploch ve městě umožní zájemcům zakládání dalších zahrádkových osad, které pomocí přírodě blízkých opatření přispívají ke zmírnění dopadů klimatické změny ve městě.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OCP MHMP
Zapojené subjekty: FŽP ČZU a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
7. Metodika podpory komunitních zahrad, informace pro zainteresovanou veřejnost

Metodika určena pro zainteresovanou veřejnost umožní vytvořit další zelené plochy zejména v centrálních hustě zastavených oblastech města. Metodika kromě zvyšování
povědomí o prospěšnosti zelených ploch ve městě umožní zájemcům základní přehled o možnostech zakládání komunitních zahrad, které přispívají ke zmírnění dopadů klimatické změny ve městě a přináší další sociální benefity.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OCP MHMP
Zapojené subjekty: Kokoza, SZKT, SZU a další subjekty 
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
8. Příprava informačního materiálu o funkci a přínosech stromů a metodice péče o uliční zeleň

Umožní zvýšit povědomí obyvatel Prahy o příznivých účincích stromů, zejména při snižování negativních dopadů klimatické změny, jako je snižování teploty, poskytování stínu, zachycování srážek, prachových částí a dalších. Cílem informačního materiálu je zvýšení povědomí veřejnosti při výsadbě a údržbě stromů.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OCP MHMP
Zapojené subjekty: SKTZ, SZU a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
9. Programy a projekty environmentálního vzdělávání a osvěty EVVO pro děti a mládež

Systematickým krokem je podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež, MŠ a ZŠ a studenty středních škol podle přijaté stávající Krajské koncepce EVVO hlavního města Prahy na období 2016 – 2025.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OCP MHMP
Zapojené subjekty: OCP MHMP a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: schválený rozpočet OCP MHMP

karta projektu

Partneři