Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

foto Libor Stiburek

Modelování teplot, tepelného ostrova a kvality ovzduší v Praze

>> Další

Cíl projektu a základní charakteristika

Cíl projektu Modelování teplot, tepelného ostrova a kvality ovzduší v Praze (projekt URBI PRAGENSI MFF UK) je zaměřen na urbanizaci modelování mikroklimatu a znečištění ovzduší v Praze. Projekt přispěje k naplňování Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu tak, že umožní cílené rozhodování a návrhu adaptačních opatření a o vyhodnocení jejich účinnosti.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: MFF UK

Harmonogram

Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH):

Zdroj financování: Program Praha-pól růstu

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru