Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

foto Antonín Keprta

Čistá voda – zdravé město

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Projekt Čistá voda – zdravé město je zaměřen na sledování cizorodých látek ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti. Zabývá se studiem vnosu pesticidů do vodárenské nádrže a odstraňováním organických látek ze sorpčních filtrů, zkvalitněním monitoring biologické kvality pitných vod a predikcí možného výskytu nebezpečných látek při haváriích a povodních. Projekt VÚV TGM,v.v.i

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Zvýšení povědomí o cizorodých látkách ve vodě vzniklých lidskou činností.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: VÚV TGM

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH):

Zdroj financování: Program Praha-pól růstu

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu