Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

Aktualizace generelu zahrádkových osad

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Cílem je aktualizace generelu zahrádkových osad.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Aktualizace zahrádkových osad umožní zmapovat a podpořit oblasti, které přispívají k zmírňování dopadů klimatické změny, zejména k záchytu srážkových vod a zmirňování dopadů extrémních teplot. Zahrádkové osady lze pokládat za síť zelených ploch a prvků ve vazbě na vodní prvky, které přispívají k ochraně ekosystémových hodnot a funkcí a současně přinášejí další sociální výhody lidské společnosti.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
d) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310; ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: červen 2018

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Aktualizovaný generel zahrádkových osad – KATALOG ZDE

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH):
do 0,5 mil. Kč

Zdroj financování: OCP MHMP 2018

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu