Home >> Implementační plán >> Opatření pro adaptaci budov >> Vypracování metodiky a postupů pro adaptaci budov

Příprava podkladů pro legislativní požadavky na zavádění zelených střech a zelených fasád

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Projekt bude zaměřen na specifikaci legislativních požadavků na zavádění zelených střech a zelených fasád v Praze tak, aby mohly být začleněny do Pražských stavebních předpisů. Projekt bude také zaměřen na zvyšování povědomí odborníků a širší veřejnosti o možnostech a výhodách budování zelených střech, jako součástí opatření adaptace budov a na zmírňování dopadů klimatické změny v Praze.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
c) Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro adaptaci budov – Vypracování metodiky a postupů

Oddůvodnění projektu
Chybějící specifikace legislativních požadavků na zavádění zelených střech a zelených fasád.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737 213 259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Řešitel 2: IPR (zapojený subjekt z důvodu, že IPR je zodpovědný za pražské stavení předpisy, které se tématu týkají)

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,5 mil Kč
rozpočet 2019 – odd. X

Zdroj financování: MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu