Home >> Implementační plán >> Opatření pro adaptaci budov>> Vypracování metodiky a postupů pro adaptaci budov

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro adaptaci budov

Opatření pro adaptaci budov (specifický cíl C Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Vypracování metodiky a postupů pro adaptaci budov

1. Příprava metodických podkladů pro vhodná opatření v oblasti adaptace budov a zavádění zelených střech a zelených fasád

Metodická příručka o vhodných adaptačních opatřeních ve veřejném prostoru spojená s přípravou školení, semináře a exkurzí pro pracovníky ÚMČ, případně stavebníky, developery a veřejnost bude rozčleněna na návrh opatření pro adaptaci budov na základě území a typu zástavby a charakteru budov.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy  C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP, IPR
Zapojené subjekty: SZKT, Šance pro budovy a další odborné subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet MHMP

karta projektu
2. Příprava podkladů pro legislativní požadavky na zavádění zelených střech a zelených fasád

Projekt bude zaměřen na specifikaci legislativních požadavků na zavádění zelených střech a zelených fasád v Praze tak, aby mohly být začleněny do Pražských stavebních předpisů. Projekt bude také zaměřen na zvyšování povědomí odborníků a širší veřejnosti o možnostech a výhodách budování zelených střech, jako součástí opatření adaptace budov a na zmírňování dopadů klimatické změny v Praze.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy  C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: IPR Praha, SZKT, Šance pro budovy a další odborné subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření:
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet MHMP

karta projektu
3. Vyhlášení grantu pro nejlépe adaptovanou budovu s přírodě blízkými opatřeními v Praze

Zelené střechy a zelené fasády jsou jedním z nástrojů pro zmírňování dopadů extrémních teplot a na zachycení srážkových vod v místě jejich dopadu. Dalším přírodě blízkým opatřením je zachycení srážkových vod v místě dopadu na pozemku pomocí zasakovacích kanálů, dešťových zahrad, štěrkových trávníků, poldrů, umělých mokřadu apod. Tyto zachycené srážkové vody mohou zmírňovat dopady přívalových dešťů anebo v období sucha sloužit pro zavlažování vegetace.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy  C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: IPR Praha a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: hrazeno ze stávajícího rozpočtu OCP MHMP

karta projektu

Partneři