Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině

foto Antonín Keprta

Modelování průběhu teploty ovzduší a provětrávání pro vybraná zastavěná území v Praze

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Projekt pro modelování mikroklimatických podmínek (teplot a provětrávání území) vybraných rozvojových území umožní optimalizovat využití a rozmístění přírodě blízkých opatření, která pomáhají snižovat negativní dopady klimatické změny, jako jsou extrémní teploty a tepelný ostrov města. Dále umožní zlepšit hospodaření se srážkovými vodami a zmírňovat dopady přívalových dešťů a umožní zvýšit zásobu vláhy pro vegetaci v období sucha. V rámci PZ bude ověřena kvalita ovzduší při aplikaci vybraných opatření ke zlepšení klimatických podmínek.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
projektanti, IPR, odbory územního plánování

Předchozí zkušenosti
Žádné, jde o pilotní projekt.

Oddůvodnění projektu
Podpořit využití klimatických modelů při přípravě stavebních projektů a úprav veřejného prostoru. Vstupní data pro základní simulaci budou použita jako výchozí podklad pro přípravu vstupních dat scénářů. Na základě výběru scénářů tak bude v budoucnu možné provést simulaci v konkrétní lokalitě v Praze.

Vazba projektu na strategické dokumenty a cíle
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině (urbanizovaném území)

Specifikace
Předmětem je provedení modelového hodnocení oblasti Dejvic, definované okolím Vítězného náměstí až po ulicici Milady Horákové. Bude provedena simulace meteorologických veličin a šíření znečištění vzduchu z lokální dopravy modelem PALM-4U. Modelové výstupy budou simulovat 24hodinové simulace dvou vytipovaných dní. ALM-4U. Záměr bude realizován na základě memoranda o spoupráci INO/54/09/015802/2018, uzavřeného mezi Ústavem informatiky AV ČR, v.v.i. a OCP MHMP ze dne 17.10.2018, v návaznosti na Memorandum o spolupráci HMP, veřejných vysokých škol v Praze a Akademie věd č. INO/51/01/000873/214 ze dne 3.12.2013.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Andrea Šipanová; vedoucí oddělení ochrany ovzduší, garant; +420 236 004 363; andrea.sipanova@praha.eu; OCP MHMP

Harmonogram

Příprava PZ: 2019
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Výstupní simulace bude obsahovat údaje o teplotách vzduchu a povrchů a imisních koncentracích NOx a suspendovaných částic PM10 v závislosti na vybraném scénáři.
Předmětem smlouvy je provedení simulace modelové domény oblasti Dejvic v rozsahu map, jež tvoří přílohu č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo. V rámci plnění předmětu smlouvy budou provedeny simulace meteorologických veličin a šíření znečištění vzduchu z lokální dopravy modelem PALM-4U. Model bude konfigurován s rozlišením 2 m v horizontálním i vertikálním směru v přízemních vrstvách. Modelové výstupy budou zahrnovat 24 hodinové simulace dvou typových dnů letní a zimní epizody. Pro všechny simulace budou rovněž vypočteny scénáře adaptačních opatření, které navrhne objednatel.
Finální výstup: Detailní simulace znečištění ovzduší ve vybraných lokalitách v hlavním městě Praze.

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): Cena dodávky je 200 000 Kč, k ceně bude připočtena DPH dle platné sazby. Odhad ceny vychází ze zkušeností s projekty založenými na modelovém hodnocení, které využívaly modely.

Zdroj financování: MHMP – rozpočet OCP, odd. ochrany ovzduší

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Fotogalerie

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru