Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině

foto Vršovická zahrada

Evidence komunitních zahrad

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Evidence komunitních zahrad umožní zmapovat a podpořit oblasti, které přispívají k zmírňování dopadů klimatické změny, zejména k rozšíření zelených ploch ve městě, k záchytu srážkových vod a zmirňování dopadů extrémních teplot. Komunitní zahrady přispívají k rozšíření zelených ploch v městském prostředí a umožňují zachycení srážkové vody v místě jejich dopadu, přispívají k ochraně ekosystémových hodnot a funkcí a současně přinášejí další sociální výhody lidské společnosti.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Chybějící evidence komunitních zahrad, které přispívají ke zmírnění dopadů klimatických změn.

Vazba projektu na strategické dokumenty a cíle
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině (urbanizovaném území)

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310, ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Řešitel 2: Kokoza

Harmonogram

Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2018

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Seznam komunitních zahrad

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,3 mil Kč

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru