Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině

foto MHMP

Analýza současného stavu a návrh sortimentu stromů odolných na dopady klimatické změny a příprava databáze stromořadí

Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Analýza současného stavu stromů a návrh sortimentu stromů odolných na dopady klimatické změny, které budou splňovat funkce pro zmírňování dopadů extrémních teplot v Praze, zahájení přípravy jednotné databáze stromořadí v Praze.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
MHMP, MČ, IPR

Oddůvodnění projektu
Jedním z přínosů uliční zeleně zastínění a ochlazování prostoru v ulicích a tím i zmírňování dopadů extrémních teplot. S dopadem klimatické změny také stromy mohou negativně reagovat na zvýšenou teplotu a případný nedostatek vláhy. Pro zajištění funkcí stromů a stromořadí je nutno vytipovat sortiment stromů, které budou odolávat zvýšeným teplotám a zajistit správný výběr pro jejich stanoviště. Příprava databáze stromořadí bude sloužit pro další projekty na vypracování jednotného systému evidence, návrhu správy a údržby stromořadí.

Vazba projektu na strategické dokumenty a cíle
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině (urbanizovaném území)

Specifikace
Informace k 16.4.2019: IPR připravuje externí zakázku pro tuto analýzu. Bude podkladem pro práci odborné skupiny pro stromořadí. Pro zakázku mají v rozpočtu kanceláře zajištěny v tuto chvíli finance. Aktuálně řeší způsob a formulaci zadání zakázky na IPR Praha. Na úkolu bude spolupracovat také Sekce prostorových informací, IPR Praha.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu 

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; ;  +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP

Řešitel 2: IPR Praha

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Databáze stromořadí v Praze se seznamem stromořadí v Praze

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,5 mil Kč

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru