Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině

foto Lesy Praha

Analýza možností revitalizace dešťových usazovacích nádrží (DUN)

<< Přechozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Analýza možností revitalizace dešťových usazovacích nádrží (DUN) pomocí přírodě blízkých opatření umožní jejich lepší začlenění do městského prostředí při zachování jejich původní funkce. Cílem je vytipovat vhodné DUN v Praze pro realizaci pilotních projektů s možností revitalizace a vyhodnotit funkčnost nových řešení.
Revitalizace současných dešťových nádrží ze 70-80 let, přepad vody do potoka.
Cíl: zpřírodnění technických děl
Dílčí cíle: DUN Petrovice, DUN Broumarská, DUN JZ město

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Uzavřená skupina, bez přístupu veřejnosti

Předchozí zkušenosti
Pouze inspirace ŘSD

Oddůvodnění projektu
Lepší začlenění dešťových usazovacích nádrží (DUN) do městského prostředí.

Vazba projektu na strategické dokumenty a cíle
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině (urbanizovaném území)

Specifikace
V rámci revitalizace DUN byl v roce 2018 pokusně umístěn plovoucí ostrov s vodními rostlinami na DUN Komoko II. DUN není zatížena komunálním znečištěním a proto byla pro instalaci tohoto ostrova vhodná. První průzkumy ukazují, že ostrov vyhovuje zeleným skokanům a různým druhům hmyzu, například vážkám. Ve fázi projektové přípravy je i revitalizace DUN Petrovice, která je svým tvarem a umístěním vhodná pro celkovou revitalizaci a zpřírodnění.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP

Řešitel 2: Lesy Praha

Harmonogram

Příprava PZ: 2017 – Studie

Implementace: 2020

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Zpřírodnění technických děl DUN Petrovice, DUN Broumarská, DUN JZ město

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,5 mil Kč

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu