Home >> Implementační plán >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

foto Ekocentrum Koniklec

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro zvyšování informovanosti
obyvatel a MČ

(specifický cíl F Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

1. Příprava komunikační strategie pro zlepšování povědomí o klimatické změně a možnostech zmírňování negativních dopadů

Komunikace a práce s veřejností představuje, vzhledem k dlouhodobě skepticky vnímané problematice změny klimatu a systematické banalizaci této problematiky v české společnosti v nedávné době, důležitý úkol.  

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: OKM MHMP, IPR a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření:
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet MHMP

karta projektu
2. Osvětová kampaň v oblasti hospodaření s vodou a s vodními zdroji pro obyvatele Prahy

Osvětová kampaň bude v hl. m. Praze cílena na širokou veřejnost prostřednictvím velkoplošných plakátů ve vozech metra s tematikou vody a sucha a putovní výstavou zahájenou v prostorách magistrátu hl. města.

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: VÚV TGM, v.v.i.
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: přihláška projektu v rámci programu Eta TAČR

karta projektu
3. Informace o varování a vyrozumění při vzniku mimořádné události nebo krizové situace

Cílem projektu je zvýšit všeobecnou znalost obyvatelstva o opatřeních, která je nutné pro zvládnutí mimořádných situací uskutečnit (evakuace, výstavba protipovodňových opatření, obsah evakuačního zavazadla, zákonné informování úřadů při mimořádných událostech, zapojení dobrovolníků, poskytnutí pomoci na vyžádání), vzdělávat obyvatelstvo v potřebě mít vlastní zdroje a zásoby.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OKM MHMP
Zapojené subjekty: OPC MHMP a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: schválený rozpočet OKM MHMP

karta projektu
4. Informace pro obyvatele a úřady MČ o prevenci negativních dopadů na zdraví v období veder

Poskytování informací o možnostech ochrany proti negativním dopadům extrémních teplot a tepelného ostrova města, zejména pro citlivé skupiny obyvatelstva, jako jsou děti, senioři a lidé s kardiovaskulárním, nebo respiračním onemocněním.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OCP MHMP
Zapojené subjekty: OKM MHMP, KRIZ, SZU a další subjekty,
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
5. Metodika péče o vnitrobloky, informace pro zainteresovanou veřejnost

Metodika kromě zvyšování povědomí o prospěšnosti zelených ploch ve městě umožní zájemcům základní přehled o možnostech proměny vnitrobloků pomocí přírodě blízkých opatření na prostory, které přispívají ke zmírnění dopadů klimatické změny ve městě a plní další společenské funkce.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OCP MHMP
Zapojené subjekty: SZKT, SZU a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
6. Metodika podpory zahrádkových osad, informace pro zainteresovanou veřejnost

Metodika podpory zahrádkových osad je určena pro zainteresovanou veřejnost a umožní vytvářet další zelené plochy zejména ve městě. Metodika kromě zvyšování povědomí o prospěšnosti zelených ploch ve městě umožní zájemcům zakládání dalších zahrádkových osad, které pomocí přírodě blízkých opatření přispívají ke zmírnění dopadů klimatické změny ve městě.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OCP MHMP
Zapojené subjekty: FŽP ČZU a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
7. Metodika podpory komunitních zahrad, informace pro zainteresovanou veřejnost

Metodika určena pro zainteresovanou veřejnost umožní vytvořit další zelené plochy zejména v centrálních hustě zastavených oblastech města. Metodika kromě zvyšování
povědomí o prospěšnosti zelených ploch ve městě umožní zájemcům základní přehled o možnostech zakládání komunitních zahrad, které přispívají ke zmírnění dopadů klimatické změny ve městě a přináší další sociální benefity.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OCP MHMP
Zapojené subjekty: Kokoza, SZKT, SZU a další subjekty 
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
8. Příprava informačního materiálu o funkci a přínosech stromů a metodice péče o uliční zeleň

Umožní zvýšit povědomí obyvatel Prahy o příznivých účincích stromů, zejména při snižování negativních dopadů klimatické změny, jako je snižování teploty, poskytování stínu, zachycování srážek, prachových částí a dalších. Cílem informačního materiálu je zvýšení povědomí veřejnosti při výsadbě a údržbě stromů.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OCP MHMP
Zapojené subjekty: SKTZ, SZU a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
9. Programy a projekty environmentálního vzdělávání a osvěty EVVO pro děti a mládež

Systematickým krokem je podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež, MŠ a ZŠ a studenty středních škol podle přijaté stávající Krajské koncepce EVVO hlavního města Prahy na období 2016 – 2025.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: OCP MHMP
Zapojené subjekty: OCP MHMP a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: schválený rozpočet OCP MHMP

karta projektu

Partneři

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google