Home >> Databáze projektů

   Zvýšení retence vody v parku Podléšková

Garant projektu: MČ Praha 10
Popis projektu: Z dotace bude hrazeno odstranění zpevněných ploch a realizace nových ploch zeleně. Park Heroldovy sady je centrální parkovou plochou Vršovic. Vegetační část je převážně tvořena trávníky a stromy. Pro zvýšení biodiverzity je navrhována realizace květinového záhonu, který zároveň tuto plochu esteticky pozvedne.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Park Heroldovy sady MČ Praha 10
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD7, AD9, AD10, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Hlavní město Praha, veřejnost


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným
povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitosí

karta projektu (pdf)