Home >> Databáze projektů

   Zvýšení retence vody v Malešickém parku

Garant projektu: MČ Praha 10
Popis projektu: Z dotace bude hrazena realizace úprav na zpomalení odtoku a zvýšení retence vody. Malešický park je nejvýznamější parková plocha na Praze 10. Park se ale nachází na poměrně velkém svahu. V případě přívalových srážek dochází k rychlému odtoku vody. Opakovaně již došlo k zaplavení sklepů domů pod parkem. Z toto důvodu je navrhována realizace opatření, které zpomalí odtok vody a zároveň zajistí její postupný zásak přímo v ploše parku.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Malešický park Praha 10
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD7, AD9, AD10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci daného území


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu MHMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – redukce hluku
RS – regulace mikroklimatu
KS – vzdělávací
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zlepšení názoru občanů na údržbu stromů a snaha o jejich zapojení do této péče

karta projektu (pdf)