Home >> Databáze projektů

Zpracování projektové dokumentace Revitalizace rybníku Obecňák

Garant projektu: MČ Praha Libuš
Popis projektu: V rámci projektu došlo ke zpracování kvalitní projektové dokumentace revitalizace rybníku a jeho okolí, jenž napomůže vytvoření funkčního a přívětivého veřejného prostoru v centru obce. Následná realizace projektu bude cílit na všechny skupiny obyvatel s cílem propojit jejich vzájemné setkávání a vytvořit tak přívětivou atmosféru pro jednotlivé společenské činnosti.
Hodnota projektu: 1 700 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2022
Lokace projektu: MČ Praha Libuš
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Zpracování projektové dokumentace Revitalizace rybníku Obecňák

zdroj OCP MHMP

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet HMP
Skutečné náklady: 1 700 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Eroze půdy
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu