Home >> Databáze projektů

  Zhotovení svejlů (příkopy zadržující vodu)

Garant projektu: MČ Praha 8
Popis projektu: Při zhotoveni svejlů je nejnáročnější část při správném navržení. Na dno svejlu se ukládá organický materiál, jako například dřevo, obliny, sláma, který při dešti dobře nasakuje vodu a pomáhá tak udržet vláhu po delší dobu. Organický materiál se čas od času musí doplňovat, protože dochází k jeho tlení a přeměně na humus. Náspy (hrany) je možné osázet různými rostlinami nebo nechat zatravnit. Cílová skupina obyvatel je od děti v MŠ a ZŠ jako výchovný program, až po všechny věkové kategorie, které ocení pomoc přírodě se zadržením dešťové vody a vláhy v intravilánu.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 8
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)