Home >> Databáze projektů

  Zhotovení svejlů (příkopy zadržující vodu)

Garant projektu: MČ Praha 8
Popis projektu: Při zhotoveni svejlů je nejnáročnější část při správném navržení. Na dno svejlu se ukládá organický materiál, jako například dřevo, obliny, sláma, který při dešti dobře nasakuje vodu a pomáhá tak udržet vláhu po delší dobu. Organický materiál se čas od času musí doplňovat, protože dochází k jeho tlení a přeměně na humus. Náspy (hrany) je možné osázet různými rostlinami nebo nechat zatravnit. Cílová skupina obyvatel je od děti v MŠ a ZŠ jako výchovný program, až po všechny věkové kategorie, které ocení pomoc přírodě se zadržením dešťové vody a vláhy v intravilánu.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 8
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru