Home >> Databáze projektů

  Zelená střecha – extenzivní střešní zahrada na objektu Pražských služeb, a.s.

Garant projektu: MČ Praha 4
Popis projektu: Společnost Pražské služby nechala na střeše své hlavní administrativní budovy zhotovit zelenou střechu. Ta má rozlohu 450 m2 a naplňuje hned několik ekologických funkcí, které jsou v souladu se strategií adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu. Projekt slouží zejména ke zlepší udržení vlhkosti v prostředí. Vegetace zpomaluje odpar dešťové vody a odizoluje poslední patro stavby zejména v letních měsících. Původní střecha byla opatřena střešní fólií a byla přístupná pouze za účelem běžné údržby. V rámci realizace projektu došlo k úpravám umožňující růst vegetace, navezení a rozprostření substrátů. Odborná firma vytvořila terénní modelace v podobě kopečků a vysadila suchomilné rostliny. V koordinaci s rozložením vegetačních souvrství proběhla také instalace mobiliáře a dalších prvků.
Hodnota projektu: 3 000 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2022
Lokace projektu: MČ Praha 4
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 3 000 000 Kč bez DPH

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci

 

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)