Home >> Databáze projektů

 Založení louky

Garant projektu: MČ Praha Satalice
Popis projektu: Cílem projektu byla revitalizace stávajícího porostu, odstranění plevele, hrubá a jemná modelace terénu, vysetí a zapravení lučního semena, válcování terénu, potažení vrchní vrstvou substrátu a aplikace startovacího hnojiva.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen.
Lokace projektu: 1.650 m2
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Drobní živočichové, zachování biodiverzity


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 240 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační hodnota
Estetická funkce
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu