Home >> Databáze projektů

 Založení krajinářského parku U Čeňku

Garant projektu: OCP MHMP
Popis projektu: Součástí projektu je založení nového krajinářského parku na bývalé orné půdě. Založení květnatých lučních trávníků, výstavba nových mlatových cest, výsadba ovocného sadu, vytvoření travnatých mezí včetně výsadeb ovocných stromů. Celková plocha projektu je cca 180 000 m2. Projekt je dokončen, byla provedena výsadba všech ploch zeleně i soliterních dřevim, byla dokončena stavba cestní sítě i instalace základního mobiliáře.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen v roce 2022.
Lokace projektu: MČ Praha 14, Dolní Počernice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 15 600 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru