Home >> Databáze projektů

  Využití srážkových vod

Garant projektu: MČ Praha Běchovice
Popis projektu: Ze střech objektů sportovní haly Richtrova a areálu Staré pošty budou srážkové vody svedeny do akumulačních nádrží (využití pro zálivku zeleně) a přepad bude do vsakovacích nádrží. Tím dojde k 100% využití srážek. Městská část má zpracovanou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a zadání veřejné soutěže na zhotovitele. Také má připravené podklady pro podání žádosti o poskytnutí dotace.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Běchovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD7, AD9, AD10, AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Jiný přínos
Zálivka zeleně

karta projektu (pdf)