Home >> Databáze projektů

  Výstavba závlahové nádrže v Letenských sadech

Garant projektu: OCP MHMP
Popis projektu: Jedná se o výstavbu závlahové nádrže o ploše 6 900 m2 a objemu 13 500 m3, která má charakter parkového rybníka a vybudování závlahového systému travnatých ploch. Letenské sady jsou jeden z nejsušších pražských parků a zřízení vodní plochy výrazně podpoří kvalitu zeleně a umožní kvalitnější zakládání nových výsadeb. Vodní prvek v parku má zásadní rekreační význam. Součástí projektu je i výstavba dvou fontán. Nádrž Na Letné je dokončena a napuštěna.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen v roce 2023.
Lokace projektu: MČ Praha 7, Letná
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 35 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace mikroklimatu
RS – regulace odtoku
RS – kvalita vody
RS – kvalita ovzduší
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
Jiný přínos
Kvalitnější zakládání nových výsadeb