Home >> Databáze projektů

  Výstavba bytového domu Modřanská

Garant projektu: MČ Praha 12
Popis projektu: Jedná se o novostavbu bytového domu pro dostupné bydlení, s počtem 32, z toho 2 pro mobilní, nový dům počítá se zelenou střechou a zelenou fasádou na průčelí s využitím dešťové vody pro zalévání zelené střechy a fasády.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Městská část Praha 12, Praha 12, https://www.praha12.cz/bytovy-dum-modranska/d-77125/p1=81740
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD15, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé městské části Praha 12, Imobilní osoby


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 32 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace OPŽP, rozpočet HMP, rozpočet městské části Prahy 12.

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – kvalita vody
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – estetická funkce
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu

karta projektu (pdf)